XVI sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

2019-10-23
W dniu 29 października 2019 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z 9 września 2019r. i XV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z 8 października 2019r.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie: XIV zwyczajnej z 9 września 2019r. oraz XV nadzwyczajnej z 8 października 2019r.
 7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 8. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
 9. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów.
 10. Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie i Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie.
 11. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
  w schroniskach dla osób bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych
  z usługami opiekuńczymi.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wodociągi Jędrzejowskie Sp. z o.o.
  w Jędrzejowie.
 13. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ulic: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego i Henryka Sienkiewicza (tj. os. Murawiec II) w Jędrzejowie zawierającej prośbę o utworzenie miejsca do rekreacji.
 14. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów.
 15. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnych.
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 17. Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
 18. Wybory ławników.
 19. Uchwała w sprawie wyboru ławników.
 20. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XVIII/117/07 Rady Miejskiej w Jędrzejowie
  z dnia 18.10.2007 roku, zmienionej uchwałą nr XXXI/237/08 z dnia 30.10.2008 roku, w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości Gminy Jędrzejów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, za okres od 01.04.2019 roku do 30.09.2019 roku.
 21. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Jędrzejowie.
 22. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez: sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz przez osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta Jędrzejowa.
 23. Informacja z wykonania budżetu miasta i gminy Jędrzejów za I półrocze 2019 rok.
 24. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
 25. Sprawy różne.
 26. Zamknięcie obrad.

 

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej -  jedrzejow.eobip.pl i na stronie internetowej gminy www.umjedrzejow.pl

 

Podstawa prawna: 

 • ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309,1696),
 • ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764),
 • ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 650),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

wstecz