XXXIX sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie- 20 października 2017r.

2017-10-09
W dniu 20 października 2017 roku ( piątek ), o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 20 października 2017 roku ( piątek ), o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 czerwca 2017 roku,  XXXVII nadzwyczajnej sesji z dnia 30 sierpnia 2017r. oraz XXXVIII nadzwyczajnej sesji z dnia 15 września 2017r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 5. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie zwyczajnej 29 czerwca 2017 roku, nadzwyczajnej 30 sierpnia i 15 września 2017 roku.
 6. Uchwała intencyjna w sprawie utworzenia wspólnie z Województwem Świętokrzyskim i Powiatem Jędrzejowskim instytucji kultury: Muzeum Ziemi Jędrzejowskiej Jedrzejowska Kolejka Dojazdowa- Ciuchcia Expres Ponidzie.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej  w Jędrzejowie.
 8. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.
 9. Uchwała w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Jędrzejów oraz zasad zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu.
 10. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok.
 11. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
 12. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Trójcy Świętej w Jędrzejowie z przeznaczeniem na realizację w roku 2017 prac konserwatorskich i restauratorskich.
 13. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu na organizację XV Dożynek Powiatowych- Sędziszów 2017.
 14. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie i utworzenia Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie.
 15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/361/09 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Jędrzejów do Stowarzyszenia- Lokalna Grupa Rybacka pn. „Jędrzejowska Ryba” oraz udzielenia pełnomocnictwa.
 17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Gminy Jędrzejów do Stowarzyszenia „Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania”.
 18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/121/07 z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Jędrzejów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska- Gryf” oraz udzielenia pełnomocnictwa.
 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.
 20. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.
 21. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.
 22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości zabudowanej na okres dłuższy niż trzy lata.
 23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Jędrzejów na okres dziesięciu lat.
 24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.
 25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.
 26. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.
 27. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 28. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez: sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta Jędrzejowa.
 29. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Jędrzejowie.
 30. Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów  za I półrocze 2017 roku.
 31. Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XVIII/117/07 z dnia 18 października 2007r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości Gminy Jędrzejów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, za okres od 01.04.2017r. do 30.09.2017r.
 32. Zapytania i interpelacje radnych.
 33. Odpowiedzi na interpelacje.
 34. Sprawy różne.
 35. Zamknięcie obrad.
wstecz